Regulamin

Regulamin akcji „101 DRZEW”

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się przedsięwzięcie „101 DRZEW”, zwane dalej AKCJĄ.
 2. Organizatorem akcji jest Urząd Miejski w Choszcznie, który dalej zwany „ORGANIZATOREM”.
 3. Partnerami akcji są: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Choszcznie, Szkółka Roślin Ozdobnych Mazur – Korytowo i Grafit – Agencja Reklamy Maksym Baczyński.
 4. Każdy biorący udział w akcji, dalej zwany jest „PATRONEM”.
 5. Główne cele AKCJI to: upamiętnienie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zadrzewianie terenów publicznych w gminie Choszczno; kształtowanie proekologicznych postaw i pobudzanie aktywności obywatelskiej.

  II. Ogólne warunki AKCJI

  1. Udział w AKCJI jest dobrowolny, więc przystąpić może do niej każdy, a osoby niepełnoletnie, tylko i wyłącznie pod nadzorem prawnego opiekuna.
  2. W AKCJI mogą wziąć też udział: instytucje, stowarzyszenia, kluby sportowe, a także grupy nieformalne.
  3. PATRON, czyli osoba zainteresowana przystąpieniem do AKCJI, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który znajduje się tylko i wyłącznie na stronie ORGANIZATORA 101drzew.pl
  4. Za przygotowanie terenu i wskazanie konkretnych miejsc do przeprowadzenia AKCJI odpowiada ORGANIZATOR.
  5. PATRON może wskazać wybrane przez siebie miejsce do posadzenia drzewa, pod warunkiem, że nie jest to teren prywatny i w tym przypadku musi uzyskać pisemną zgodę na ulokowanie akurat w tym miejscu.
  6. PATRONI akcji mogą sadzić wyłącznie drzewa dostarczone przez ORGANIZATORA i według wskazań Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Choszcznie oraz firmy Szkółka Roślin Ozdobnych Mazur – Korytowo.
  7. PATRON akcji otrzyma od ORGNIZATORA akceptację imienia wybranego dla drzewa. Musi się też liczyć z możliwością wezwania do jego zmiany.
  8. ORGANIZATOR planuje posadzenie 101 drzew.
  9. O wyborze gatunki sadzonki decyduje ORGANIZATOR.
  10. Sadzenie drzew odbywać się będzie w odsłonach zaproponowanych przez ORGANIZATORA i uzgodnionych z PATRONAMI.
  11. Ze względu na ograniczoną liczbę drzew, przydzielane będą zgodnie z kolejnością zgłoszeń, aż do wyczerpania zaplanowanej puli.


   III. Organizacja i przebieg akcji

 1. AKCJA odbywać się będzie na terenach ogólnodostępnych i w granicach administracyjnych GMINY CHOSZCZNO.
 2. Podstawowym warunkiem zostania PATRONEM jest wypełnienie formularza i wpłacenie 50 zł (koszt sadzonki) na konto bankowe Szkółki Roślin Ozdobnych Mazur – Korytowo. Numer konta: 27 1090 2835 0000 0001 4328 8532
 3. W tytule wpłaty PATRON, musi wpisać swoje dane (imię i nazwisko).
 4. Każde z posadzonych drzew, będzie posiadało własne imię i kod QR, który umożliwi sprawdzenie poprzez aplikację i stronę internetową, danych dotyczących zarówno sadzonki, jak i PATRONA. 


IV
Postanowienia końcowe

1Regulamin akcji „101 drzew” dostępny jest na stronie internetowej ORGANIZATORA 101drzew.pl.

2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie akcji. O zmianach ORGANIZATOR poinformuje na swojej stronie internetowej.

3. Wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu AKCJI rozstrzygał będzie ORGANIZATOR.

4. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu AKCJI.

5. Każdy PATRON wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

6. Każdy PATRON przystępując do AKCJI, akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Choszczna. Siedzibą Burmistrza jest Urząd Miejski w Choszcznie przy ul. Wolności 24, 73-200, Choszczno. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu:
  95 765 93 00; adresu e-mail: sekretariat@choszczno.pl,
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: rodo@choszczno.pl, lub pod adresem wskazanym w pkt.1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Choszcznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Miejski w Choszcznie ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  • Dane osobowe klientów Urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminę Choszczno na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.